Home / Publikime / Shoqata QHB-Ohër prezanton rezultatet e arritura nga projekti “Rritja e kapaciteteve administrative të administratorëve komunalë për përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve të financuara nga BE-ja”.

Shoqata QHB-Ohër prezanton rezultatet e arritura nga projekti “Rritja e kapaciteteve administrative të administratorëve komunalë për përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve të financuara nga BE-ja”.

Shoqata QHB-Ohër prezanton rezultatet e arritura nga projekti “Rritja e kapaciteteve administrative të administratorëve komunalë për përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve të financuara nga BE-ja”.

Qendra për Hulumtime Bashkëkohore mbajti konferencën përfundimtare për projektin e realizuar “Rritja e kapaciteteve administrative të administratorëve komunalë për përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve të financuara nga BE-ja”.
Në konferencën përmbyllëse, rezultatet e projektit u prezantuan nga udhëheqësi i ekipit Prof. Dr. Kashif Bakiu.
U prezantua gjithashtu një raport i projekt-propozimit.
Nga rezultatet e arritura brenda projektit erdhëm në përfundim se detyrat e parashtruara në projekt janë realizuar në tërësi. Gjithashtu qëllimi i projektit është arritur. Në këtë drejtim u theksua se:

  1. Të gjitha fazat e projektit kanë përfunduar me sukses
  2. Ne ndjekim metodologjinë e paraqitur në projekt
  3. Ekipi ka përfunduar të gjitha detyrat e parashikuara në projekt
  4. Rezultatet e pritura janë arritur
  5. Të gjitha aktivitetet e parashikuara në projekt kanë përfunduar:
  • Organizimi dhe mbajtja e seminareve informuese mbi aktivitetet e projektit (gjithsej tre
  • Përzgjedhja e personave për përfshirje në trajnim në mesin e punonjësve komunalë
  • Realizimi i tre trajnimeve dyditore për punonjësit e komunës
  • Mbajtja e një konference për shtyp
  1. Trajnimi është zhvilluar për 90 administratorë dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare që punojnë në fushën e vetëqeverisjes lokale, të cilët janë pajisur me certifikatat përkatëse.

Check Also

Revista CRC-Journal, nr. 6-7

REVISTA nr.6-7